ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


სიტყვა ხმალზედ უფრო უკეთ სჭრის და ზარბაზანზედ უფრო ძლიერ მოქმედებს. სიტყვა ძალაა და ძლიერება.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ყოველ სწავლასა და ცოდნას საძირკვლად საკუთარი მწერლობისა და ვითარების ცოდნა უნდა დაედოს

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)ვიწრო მოედანი მარტო პატარა ფალავნის სარბიელია.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ერი თავის გმირების ცხოვრებით და მაგალითებით უნდა ჰსულდგმულობდეს, თუ მართლა ერობა ჰსურს და ეგრეც არის, საცა ერი ერობს.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ყოველგან და ყოველთვის ერის ძალა ინტელიგენცია ყოფილა და იქნება. იგი ბელადია, სარდალია, და ხომ მოგეხსენებათ, სარდლის ნიჭსა და მოხერხებაზეა დამოკიდებული გამარჯვება, მტრის დამარცხება.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


მხოლოდ წარსულის ცოდნით დაუცავს ყოველს ერს თავისი ეროვნება, თავისი არსებობა, თავისი ვინაობა.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ერი თავის გმირებში პოულობს თავის სულსა და გულსა, თავის ხატსა და მაგალითს.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ღონე ქვეყნისა მარტო ნიჭიერი და მხნე კაცია.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ქვეყანა იმით კი არ არის უძლური, რომ ღარიბია, არამედ იმით, რომ მცოდნე, გონება-გახსნილი, გულ-განათებული კაცები არა ჰყავს.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


აღდგენა ისტორიისა - ერის გამოცოცხლებაა, გამომხნევებაა, აწმყოს გაგება და წარმართვაა. მერმისის გამორკვევაა სიბნელისაგან.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE