ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


უმეცრობა და უვიცობა დიდი ჭირია და თუ ამას თან დაჰყვება უჭკუობა და უნიჭობა, ხომ ჭირზედ უფრო მეტი ჭირია.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


სადაც აზრი არ არის, იქ ენა, რაც უნდა კარგი იყოს, სულ უქმია. აზრი და მხოლოდ აზრი აძლევს ენას ენის მნიშვნელობას.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


მამისა ურჩსაო, გამიგონია, გზა თურმე არსად არ წარემართა.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ვაი იმ ხალხს, რომელსაც ძარღვი გაუწყდა... სადაც საერთო ძარღვში სისხლი გამშრალა!

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


მარტო შენი მტერი დაგიმალავს, შენს სახეზედ რომ ურიგობა ჰნახოს რამე, მოყვარე კი მაშინვე სარკეს მოგიტანს, რომ გაისწორო და ხალხში არ შერცხვე.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ლუკმა მაშინ არის ტკბილი, როცა კაი კაცობით არის ნაშოვნი.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


კაცი რომ დაბერდება, შვილდი ძირს უნდა დასდოს.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


მოწყალეო ხელმწიფევ! დიდად მოხარული ვარ, რომ ჩემს „განდეგილს" თქვენი ყურადღება მოუპოვებია და გადაგითარგმნიათ ინგლისურად. სახელოვანმა ინგლისმა მეტად ცოტა რამ იცის ჩვენის უბედურის ქვეყნისა და დაობლებულის ერისა, რომელსაც ერთ დროს თავისი გმირნი, მეცნიერნი, მწერალნი და პოეტები ჰყოლია და მათის მეოხებით გულდაგულ დასდგომია განათლების მტრებს - ბარბაროზებს. ყოველს ქართველს თავ-მოსაწონებლად ექმნება, რომ თქვენ და თქვენს პატივცემულს ძმას ჩვენი ყველასაგან დავიწყებული ქვეყანა შეგყვარებიათ... (წერილი მარჯორი უორდროპისადმი 1894)

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


კაცი რომ სულელების კბილთა ღრეჭას აჰყვეს, სად წავა?

ტბელი აბუსერისძე - Tbeli Abuserisdze

ტბელი აბუსერისძე (დ. დაახლოებით 1190 — გ. 1240) — ქართველი მწერალი და ასტრონომი. ხიხათის (აჭარის) ერისთავთერისთავის ივანეს შვილი.
ავტორია რელიგიურ-ისტორიული თხზულებისა „სასწაულნი წმიდისა... გიორგისნი და ანდერძნი... მთქუმელისაჲ“ და ვრცელი ქრონოლოგიურ-ასტრონომიული „ტრაქტატისა ქორონიკონი სრული მისითა საუწყებელითა“. მასვე უნდა ეკუთვნოდეს „გალობანი სამთა იოანეთა“. რელიგიურ-ისტორიული თხზულება აღწერს აჭარელი გლეხის, ხელობით კალატოზის, ბოლოკჯ-ბასილის სამშენებლო საქმიანობას შუარტყალში. შეიცავს აბუსერისძეთა საგვარეულო მატიანეს, აგრეთვე იმდროინდელი ყოფა-ცხოვრებისა და ზნე-ჩვეულებების მნიშვნელოვან ცნობებს, მდიდარია კონკრეტული ისტორიული ხასიათის მონაცემებითაც. ქრონოლოგიურ-ასტრონომიული ტრაქტატი ვრცელი საკალენდრო ცნობარია, რომელშიც განხიხულია წელთაღრიცხვის სხვადასხვა სისტემის ღირსება-ნაკლოვანებანი და მოცემულია საეკლესიო დღესასწაულთა და მთვარის ამოსვლა-ჩასვლის მზა ცხრილები. კანონიზირებულია ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE