დაიკრიფეთ ხელები გულზე და გაიგეთ, რა უნარებით ხართ გამორჩეული

იმის მიხედვით, რომელი ხელი გიდევთ ზემოდან - მარჯვენა თუ მარცხენა, შეიძლება იმის განსაზღვრა, რა არის თქვენი ძლიერი მხარე - ხელოვნება, გამომგონებლობა, ლოგიკა თუ კიდევ სხვა რამ.testi-gulze-xelebis-dakrefis-wesi-tqvens-azrovnebaze-rarac-sainteresos-gviambobs-ტესტი

ლოცვა გარდაცვლილი ქრისტიანისათვის

მოიხსენე, უფალო ღმერთო ჩვენო, სავანეთა მათ საუკუნეთა რწმენითა და სასოებითა შენითა აღსრულებული მონაი (მხევალი) შენი (სახელი) და ვითარცა სახიერმან და კაცთმოყვარემან, ცოდვათა მიმტევებელმან და უშჯულოებათა აღმხოცელმან, უძალო-ჰქმენ, მიუტევენ და შეუნდვენ ყოველნი შეცოდებანი მისნი ნებსითნი და უნებლიეთნი.locvani-locva-gardacvlili-qristianisathvis-religia-ლოცვა-გარდაცვლილი-ქრისტიანი-რელიგია

ყოველდღე სათქმელი ლოცვა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის მიმართ, თუ გსურს მისი ხილვა შენი სულისა და ხორცის განყოფის დროს

შეიწყნარე აწ, დიდებულო დედოფალო ჩემო სახიერო, გლახაკი ვედრებაი ჩემი, უღირსისა პირისაგან შენდა შეწირული, ვითარცა ყოვლისა მეცნიერმან და უფროისღა ჩემისა უძლურებისამან.locvani-yoveldghe-sathqmeli-locva-yovladtsminda-ghvthismshobelis-mimarth-thu-gsurs-misi-khilva-sheni-sulisa-da-khorcis-ganyofis-dros-religia-ლოცვა-ღვთისმშობელი-რელიგია