სამკურნალო მცენარეები – აბზინდა

Abzinda

Artemisia Absinthium


(samkurnalo mcenareebi)აღ­წე­რა

აბ­ზინ­და მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, სიგ­რძით 1 მ.-ს აღ­წევს და მო­ვერ­ცხლის­ფრო-მო­ნაც­რის­ფრო შე­ფე­რი­ლო­ბა აქვს. აბ­ზინ­და რთულ­ყვა­ვი­ლო­ვან­თა ოჯახს ეკუთ­ვნის. ახა­სი­ა­თებს ძლი­ე­რი სპე­ცი­ფი­კუ­რი სუ­ნი და მწა­რე გე­მო. ღე­რო სწორ­მდგო­მი და ზე­და ნა­წილ­ში და­ტოტ­ვი­ლია. ფე­სუ­რა მოკ­ლეა, და­ტოტ­ვი­ლი და ფეს­ვით ბო­ლოვ­დე­ბა. ფეს­ვთან გან­ლა­გე­ბუ­ლი ფოთ­ლე­ბი სამ­ჯერ ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლია, ღე­როს ფოთ­ლე­ბი _ ორ­ჯერ ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლი, ხო­ლო ზე­და ფოთ­ლე­ბი ფრთი­სებ­რია. წვრი­ლი, ყვი­თე­ლი ყვა­ვი­ლე­ბი 2,5-3,5 მმ. დი­ა­მეტ­რის ბურ­თი­სებრ კა­ლა­თებს ქმნი­ან, რომ­ლე­ბიც თა­ვის მხრივ საგ­ვე­ლა ყვა­ვი­ლე­დებს ქმნის.
ყვა­ვი­ლობს ივ­ლის-აგ­ვის­ტო­ში, თეს­ლი სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბერ­ში მწიფ­დე­ბა. მცე­ნა­რე კარ­გად უძ­ლებს სი­ცი­ვეს და სიც­ხეს.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE