სამკურნალო რეცეპტები - ვაგინიტი

Vaginiti

(samkurnalo receptebi)

ვა­გი­ნი­ტი - კოლ­პი­ტი - სა­შოს ლორ­წვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - დიფ­თე­რია

Difteria

(samkurnalo receptebi)

დიფ­თე­რია - მწვა­ვე გა­დამ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა ძი­რი­თა­დად ბავ­შვებ­ში, რო­მე­ლიც მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­ერ­თო მო­წამ­ვლის (ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ის) ფონ­ზე, აზი­ა­ნებს ცხვი­რის, ტრა­ქე­ის ლორ­წო­ვან გარსს.

სამკურნალო რეცეპტები - გრი­პი

Gripi

(samkurnalo receptebi)

გრი­პი - მწა­ვა­ვე გა­დამ­დე­ბი, სწრა­ფად გავ­რცე­ლე­ბა­დი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მელ­საც ახა­სი­ა­თებს კლი­ნი­კუ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბე­ბის სხვა­დას­ხვა­ო­ბა, აზი­ა­ნებს სუნ­თქვის, ნერ­ვულ, ზოგ­ჯერ კი გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ორ­გა­ნო­ებს.

სამკურნალო რეცეპტები - გას­ტრი­ტი

Gastriti


(samkurnalo receptebi)

გას­ტრი­ტი - კუ­ჭის ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ბუ­ა­სი­ლი

Buasili


(samkurnalo receptebi)

ბუ­ა­სი­ლი - სწო­რი ნაწ­ლა­ვის ვე­ნე­ბის გა­გა­ნი­ე­რე­ბა ძი­რი­თა­დად უკა­ნა ტა­ნის არე­ში, ახა­სი­ა­თებს სის­ხლდე­ნა.

სამკურნალო რეცეპტები - ბრონ­ქი­ტი

Bronqiti

(samkurnalo receptebi)

ბრონ­ქი­ტი
- ბრონ­ქე­ბის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი ძი­რი­თა­დად მი­სი ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის.

სამკურნალო რეცეპტები - ბა­დუ­რის ჩა­მოც­ლა

Baduris Chamocla

(samkurnalo receptebi)

ბა­დუ­რის ჩა­მოც­ლა - თვა­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა. პიგ­მენ­ტუ­რი ეპი­თე­ლი­უ­მი­დან ბა­დუ­რის გა­მოშ­რე­ვე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ატო­ნია

Atonia

(samkurnalo receptebi)
ატო­ნია
- ტო­ნუ­სის უკ­მა­რო­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - ან­გი­ნა

Angina

(samkurnalo receptebi)
ან­გი­ნა - რბი­ლი სა­სის, ნა­ქის, მე­ზო­ფა­რინ­ქსი­სა და ძი­რი­თა­დად ნუ­შუ­რე­ბის არას­პე­ცი­ფი­კუ­რი ან­თე­ბა, მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი.

სამკურნალო რეცეპტები - ალერ­გია

Alergia

(samkurnalo receptebi)

ალერ­გია
- ორ­გა­ნიზ­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი მგრძნო­ბე­ლო­ბა ამა თუ იმ ნივ­თი­ე­რე­ბის, ე.წ. ალერ­გე­ნის, მი­მართ.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE