ათას თვალებში ჩუმად მინატრია

რამდენჯერ შენი ლამაზი თვალები, ათას თვალებში ჩუმად მინატრია, რამდენჯერ შენი ლამაზი კოცნა ჩუმად ბევრჯერაც მომნატრებია


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE