სამკურნალო მცენარეები – ას­ფურ­ცე­ლა

Asfurcela

Tanacetum Vulgare


(samkurnalo mcenareebi)აღ­წე­რა

მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა რთულ­ყვა­ვი­ლო­ვან­თა ოჯა­ხი­სა, სი­მაღ­ლით 1,5 მ-ს აღ­წევს. ფე­სუ­რა ჰო­რი­ზონ­ტა­ლუ­რი და მხო­ხა­ვია. ღე­რო­ე­ბი მრა­ვალ­რიც­ხო­ვა­ნია, სწორ­მდგო­მი, ზე­და ნა­წილ­ში და­ტოტ­ვი­ლი. ფოთ­ლე­ბი ორ­მაგ­ფრთი­სებ­რდა­ნაკ­ვთუ­ლია, წაგ­რძე­ლე­ბუ­ლი, დაკ­ბი­ლუ­ლი, ბო­ლო­ში წაწ­ვე­ტე­ბუ­ლი. ზე­და ფოთ­ლე­ბი მჯდო­მა­რეა, ქვე­და გრძელ­ყუნ­წი­ა­ნი, ღე­რო­ზე მო­რი­გე­ო­ბი­თაა გან­ლა­გე­ბუ­ლი.
ყვა­ვი­ლე­ბი წვრი­ლი, ყვი­თე­ლი, ორ­სქე­სი­ა­ნია და 10-70 ცა­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით ფა­რი­სებრ თა­ნაყ­ვა­ვი­ლე­დე­ბა­დაა შეკ­რე­ბი­ლი, ნა­ყო­ფი _ წაგ­რძე­ლე­ბუ­ლი, წი­ბო­ე­ბი­ა­ნი თეს­ლია. ყვა­ვის ივ­ლის-სექ­ტემ­ბერ­ში, ნა­ყო­ფი აგ­ვის­ტო-ოქ­ტომ­ბერ­ში მწიფ­დე­ბა.
სამკურნალო მცენარეები – ას­კი­ლი

Askili

Rosa Canina


(samkurnalo mcenareebi)აღ­წე­რა

ვარ­დი­სებ­რთა ოჯა­ხის ბუჩ­ქია 1-3 მ. სი­მაღ­ლი­სა. ეკ­ლი­ა­ნი ტო­ტე­ბი წაბ­ლის­ფერ-მო­წი­თა­ლო ფე­რი­საა. კენ­ტფრთარ­თუ­ლი ფოთ­ლე­ბი 4-9 სმ. სიგ­რძი­საა და 5-7 ფო­თო­ლა­კი­ა­ნია. ყვა­ვი­ლე­ბი თეთ­რი, ვარ­დის­ფე­რი, 3-7 სმ. დი­ა­მეტ­რი­საა. ნა­ყო­ფი კენ­კრი­სე­ბუ­რია, ცრუ, სფე­რო­სებ­რი ან კვერ­ცხი­სებ­რი ფორ­მი­სა. ნა­ყო­ფის ში­გა კედ­ლე­ბი მო­ფე­ნი­ლია მრა­ვალ­რიც­ხო­ვა­ნი ჯაგ­რი­სე­ბუ­რი ბუ­სუ­სე­ბით, რო­მელ­თა შო­რის მო­თავ­სე­ბუ­ლია მრა­ვალ­რიც­ხო­ვა­ნი მკვრი­ვი ნა­ყო­ფი-კა­კა­ლი.
ყვა­ვის მა­ის-ივ­ნის­ში, ნა­ყო­ფი აგ­ვის­ტო-ოქ­ტომ­ბერ­ში მწიფ­დე­ბა.

სამკურნალო მცენარეები – ალოე

Aloe

Aloe arborescens


(samkurnalo mcenareebi)აღ­წე­რა

60-70 სმ. სი­მაღ­ლის მა­რად­მწვა­ნე მცე­ნა­რეა შრო­შა­ნი­სებ­რთა ოჯა­ხი­დან. ხორ­ცო­ვა­ნი, მჯდო­მა­რე, 30-40 სმ. სიგ­რძის ფოთ­ლე­ბი ღე­რო­ზე მო­რი­გე­ო­ბი­თაა გან­ლა­გე­ბუ­ლი. ფეს­ვი გრძე­ლი, და­ტოტ­ვი­ლი აქვს. ყვა­ვი­ლე­ბი წი­თე­ლი ან ნა­რინ­ჯის­ფე­რია ექ­ვსკბი­ლი­ა­ნი ყვა­ვილ­სა­ფა­რით და გრძელ მტე­ვა­ნა ყვა­ვი­ლე­დე­ბა­დაა შეკ­რე­ბი­ლი. ნა­ყო­ფი სამ­წახ­ნა­გო­ვა­ნი ცი­ლინ­დრუ­ლი ფორ­მის კო­ლო­ფაა. ოთა­ხის პი­რო­ბებ­ში ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თად, ზამ­თარ­ში ყვა­ვის, ნა­ყო­ფი არ წარ­მო­იქ­მნე­ბა

სამკურნალო მცენარეები – ადო­ნი­სი

Adonisi

Adonis vernalis

(samkurnalo mcenareebi)
აღ­წე­რა

მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა ბა­ი­ა­სებ­რთა ოჯა­ხი­სა. მას მუ­ქი-წაბ­ლის­ფე­რი, მოკ­ლე, მსხვი­ლი ფე­სუ­რა და რამ­დე­ნი­მე ღე­რო აქვს. ღე­რო­ე­ბის სი­მაღ­ლე 40 სმ-ს აღ­წევს და სწორ­მდგო­მია, ხშირ­ფოთ­ლი­ა­ნი, ქვე­და ნა­წილ­ში შიშ­ვე­ლი. ზე­და ფოთ­ლე­ბი ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლია, ხო­ლო და­ნარ­ჩე­ნი ორ­გზის ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლი. ყვა­ვი­ლე­ბი ოქ­როს­ფე­რია და ფორ­მით ვარ­სკვლავს გავს. მა­თი სი­გა­ნე 6 სმ.-ს აღ­წევს. ნა­ყო­ფი ოვა­ლუ­რია, 20 მმ. სიგ­რძი­სა და 12 მმ. სი­გა­ნის. ყვა­ვის აპ­რილ­ში, ნა­ყო­ფი ივ­ნის­ში მწიფ­დე­ბა.

სამკურნალო მცენარეები – აბზინდა

Abzinda

Artemisia Absinthium


(samkurnalo mcenareebi)აღ­წე­რა

აბ­ზინ­და მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, სიგ­რძით 1 მ.-ს აღ­წევს და მო­ვერ­ცხლის­ფრო-მო­ნაც­რის­ფრო შე­ფე­რი­ლო­ბა აქვს. აბ­ზინ­და რთულ­ყვა­ვი­ლო­ვან­თა ოჯახს ეკუთ­ვნის. ახა­სი­ა­თებს ძლი­ე­რი სპე­ცი­ფი­კუ­რი სუ­ნი და მწა­რე გე­მო. ღე­რო სწორ­მდგო­მი და ზე­და ნა­წილ­ში და­ტოტ­ვი­ლია. ფე­სუ­რა მოკ­ლეა, და­ტოტ­ვი­ლი და ფეს­ვით ბო­ლოვ­დე­ბა. ფეს­ვთან გან­ლა­გე­ბუ­ლი ფოთ­ლე­ბი სამ­ჯერ ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლია, ღე­როს ფოთ­ლე­ბი _ ორ­ჯერ ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლი, ხო­ლო ზე­და ფოთ­ლე­ბი ფრთი­სებ­რია. წვრი­ლი, ყვი­თე­ლი ყვა­ვი­ლე­ბი 2,5-3,5 მმ. დი­ა­მეტ­რის ბურ­თი­სებრ კა­ლა­თებს ქმნი­ან, რომ­ლე­ბიც თა­ვის მხრივ საგ­ვე­ლა ყვა­ვი­ლე­დებს ქმნის.
ყვა­ვი­ლობს ივ­ლის-აგ­ვის­ტო­ში, თეს­ლი სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბერ­ში მწიფ­დე­ბა. მცე­ნა­რე კარ­გად უძ­ლებს სი­ცი­ვეს და სიც­ხეს.

სამკურნალო რეცეპტები - ჰი­პო­ტო­ნია

Hipotonia

(samkurnalo receptebi)

ჰი­პო­ტო­ნია - გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ტო­ნუ­სის დაქ­ვე­ი­თე­ბის შე­დე­გად სის­ხლის წნე­ვის და­ცე­მა 105/65 მმ. ვრცხ. სვ.-ზე დაბ­ლა კა­ცებ­ში და 95/60 მმ. ვრცხ. სვ.-ზე დაბ­ლა ქა­ლებ­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - ხმის ჩახ­ლეჩ­ვა

Xmis Chaxlechva

(samkurnalo receptebi)

ხმის ჩახ­ლეჩ­ვა - ხმის ჟღე­რა­დო­ბის და­კარ­გვა.

სამკურნალო რეცეპტები - ჩასახვის საწინაღმდეგო საშუალებები

Chasaxvis Sacinaagmdego Sashualebebi

(samkurnalo receptebi)
ჩასახვის საწინაღმდეგო საშუალებები – ჭნა­ვის (ცირ­ცე­ლის) ნა­ყო­ფის ნედ­ლი წვე­ნი. მი­ი­ღეთ 50 მლ. 3-4-ჯერ დღე­ში.
_ ჭნა­ვის (ცირ­ცე­ლი) ნა­ყო­ფის ნა­ხარ­ში (15 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1 ს.კ. 3-4-ჯერ დღე­ში.

სამკურნალო რეცეპტები - შა­კი­კი

Shakiki

(samkurnalo receptebi)

შა­კი­კი - და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ხა­სი­ათ­დე­ბა პე­რი­ო­დუ­ლად გა­მე­ო­რე­ბა­დი თა­ვის ტკი­ვი­ლე­ბით, რომ­ლის ლო­კა­ლი­ზე­ბა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, თა­ვის ერთ ნა­წილ­ში ხდე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ქრო­ნი­კუ­ლი გას­ტრი­ტი

Qronikuli Gastriti

(samkurnalo receptebi)
ქრო­ნი­კუ­ლი გას­ტრი­ტი - ნა­ცა­რა მურ­ყა­ნის ნა­ყო­ფე­დე­ბის სპირ­ტზე ნა­ყე­ნი 1:5. მი­ი­ღეთ 25-30 წვე­თი 3-ჯერ დღე­ში.
_ ნა­ცა­რა მურ­ყა­ნის ნა­ყო­ფე­დე­ბის ნა­ყე­ნი (10გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/3-1/2 ჩ.ჭ. 2-3-ჯერ დღე­ში.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE