სამკურნალო მცენარეები – ალოე

Aloe

Aloe arborescens


(samkurnalo mcenareebi)აღ­წე­რა

60-70 სმ. სი­მაღ­ლის მა­რად­მწვა­ნე მცე­ნა­რეა შრო­შა­ნი­სებ­რთა ოჯა­ხი­დან. ხორ­ცო­ვა­ნი, მჯდო­მა­რე, 30-40 სმ. სიგ­რძის ფოთ­ლე­ბი ღე­რო­ზე მო­რი­გე­ო­ბი­თაა გან­ლა­გე­ბუ­ლი. ფეს­ვი გრძე­ლი, და­ტოტ­ვი­ლი აქვს. ყვა­ვი­ლე­ბი წი­თე­ლი ან ნა­რინ­ჯის­ფე­რია ექ­ვსკბი­ლი­ა­ნი ყვა­ვილ­სა­ფა­რით და გრძელ მტე­ვა­ნა ყვა­ვი­ლე­დე­ბა­დაა შეკ­რე­ბი­ლი. ნა­ყო­ფი სამ­წახ­ნა­გო­ვა­ნი ცი­ლინ­დრუ­ლი ფორ­მის კო­ლო­ფაა. ოთა­ხის პი­რო­ბებ­ში ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თად, ზამ­თარ­ში ყვა­ვის, ნა­ყო­ფი არ წარ­მო­იქ­მნე­ბა

სამკურნალო მცენარეები – ადო­ნი­სი

Adonisi

Adonis vernalis

(samkurnalo mcenareebi)
აღ­წე­რა

მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა ბა­ი­ა­სებ­რთა ოჯა­ხი­სა. მას მუ­ქი-წაბ­ლის­ფე­რი, მოკ­ლე, მსხვი­ლი ფე­სუ­რა და რამ­დე­ნი­მე ღე­რო აქვს. ღე­რო­ე­ბის სი­მაღ­ლე 40 სმ-ს აღ­წევს და სწორ­მდგო­მია, ხშირ­ფოთ­ლი­ა­ნი, ქვე­და ნა­წილ­ში შიშ­ვე­ლი. ზე­და ფოთ­ლე­ბი ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლია, ხო­ლო და­ნარ­ჩე­ნი ორ­გზის ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლი. ყვა­ვი­ლე­ბი ოქ­როს­ფე­რია და ფორ­მით ვარ­სკვლავს გავს. მა­თი სი­გა­ნე 6 სმ.-ს აღ­წევს. ნა­ყო­ფი ოვა­ლუ­რია, 20 მმ. სიგ­რძი­სა და 12 მმ. სი­გა­ნის. ყვა­ვის აპ­რილ­ში, ნა­ყო­ფი ივ­ნის­ში მწიფ­დე­ბა.

სამკურნალო მცენარეები – აბზინდა

Abzinda

Artemisia Absinthium


(samkurnalo mcenareebi)აღ­წე­რა

აბ­ზინ­და მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, სიგ­რძით 1 მ.-ს აღ­წევს და მო­ვერ­ცხლის­ფრო-მო­ნაც­რის­ფრო შე­ფე­რი­ლო­ბა აქვს. აბ­ზინ­და რთულ­ყვა­ვი­ლო­ვან­თა ოჯახს ეკუთ­ვნის. ახა­სი­ა­თებს ძლი­ე­რი სპე­ცი­ფი­კუ­რი სუ­ნი და მწა­რე გე­მო. ღე­რო სწორ­მდგო­მი და ზე­და ნა­წილ­ში და­ტოტ­ვი­ლია. ფე­სუ­რა მოკ­ლეა, და­ტოტ­ვი­ლი და ფეს­ვით ბო­ლოვ­დე­ბა. ფეს­ვთან გან­ლა­გე­ბუ­ლი ფოთ­ლე­ბი სამ­ჯერ ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლია, ღე­როს ფოთ­ლე­ბი _ ორ­ჯერ ფრთი­სებ­რგან­კვე­თი­ლი, ხო­ლო ზე­და ფოთ­ლე­ბი ფრთი­სებ­რია. წვრი­ლი, ყვი­თე­ლი ყვა­ვი­ლე­ბი 2,5-3,5 მმ. დი­ა­მეტ­რის ბურ­თი­სებრ კა­ლა­თებს ქმნი­ან, რომ­ლე­ბიც თა­ვის მხრივ საგ­ვე­ლა ყვა­ვი­ლე­დებს ქმნის.
ყვა­ვი­ლობს ივ­ლის-აგ­ვის­ტო­ში, თეს­ლი სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბერ­ში მწიფ­დე­ბა. მცე­ნა­რე კარ­გად უძ­ლებს სი­ცი­ვეს და სიც­ხეს.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE