სამკურნალო რეცეპტები - ალერ­გია

Alergia

(samkurnalo receptebi)

ალერ­გია
- ორ­გა­ნიზ­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი მგრძნო­ბე­ლო­ბა ამა თუ იმ ნივ­თი­ე­რე­ბის, ე.წ. ალერ­გე­ნის, მი­მართ.

სამკურნალო რეცეპტები - ავიტამინოზი

Avitaminozi

(samkurnalo receptebi)
ავიტამინოზი - და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ვი­თარ­დე­ბა ხან­გრძლი­ვი, არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბის შე­დე­გად _ კვე­ბის რა­ცი­ონ­ში შე­სა­ბა­მი­სი ვი­ტა­მი­ნე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის დროს.

სამკურნალო რეცეპტები – აბსცესი

Abscesi

(samkurnalo receptebi)

აბსცესი - ჩირ­ქის შე­მო­ფარ­გლუ­ლი დაგ­რო­ვე­ბა ქსო­ვი­ლებ­ში ან ორ­გა­ნო­ებ­ში.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE