სამკურნალო რეცეპტები - ჯიბ­ლი­ბო

ჯიბ­ლი­ბო
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi jibliboჯიბ­ლი­ბო - წამ­წა­მის ძირ­ში გან­ლა­გე­ბუ­ლი ცხი­მო­ვა­ნი ჯირ­კვლის მწვა­ვე ჩირ­ქო­ვა­ნი ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ჭი­ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი

ჭი­ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi chibis swinaagmdego sashualebebiჭი­ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი - ხე­შა­ვის ნა­ყო­ფის ნა­ხარ­ში (20 გრ. ნა­ყო­ფი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). მი­ი­ღეთ 1/2 ჩ.ჭ. ძი­ლის წინ.

სამკურნალო რეცეპტები - წყალ­მან­კი

წყალ­მან­კი
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi cyalmankiწყალ­მან­კი - სით­ხის დაგ­რო­ვე­ბა ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის ქსო­ვი­ლებ­ში, ორ­გა­ნო­ებ­ში, სახ­სრებ­ში. გა­მოწ­ვე­უ­ლია სის­ხლის და ლიმ­ფას თხე­ვა­დი ნა­წი­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი გა­ჟონ­ვით და ქსო­ვი­ლე­ბის მი­ერ მა­თი არა­საკ­მა­რი­სი შე­წო­ვით.

სამკურნალო რეცეპტები - შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი

შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi shaqriani diabetiშაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი - ქრო­ნი­კუ­ლი და­ავ­დე­ბა, რო­მე­ლიც ხა­სი­ათ­დე­ბა ყვე­ლა სა­ხის ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მოშ­ლით, ორ­გა­ნიზ­მში კუჭ­ქვე­შა ჯირ­კლის ჰორ­მო­ნის ინ­სუ­ლი­ნის აბ­სო­ლუ­ტუ­რი ან ნა­წი­ლობ­რი­ვი შემ­ცი­რე­ბის გა­მო ირ­ღვე­ვა ნახ­შირ­წყლე­ბის ჟან­გვა.

სამკურნალო რეცეპტები - ყე­ლის ან­თე­ბა

ყე­ლის ან­თე­ბა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi yelis antebaყე­ლის ან­თე­ბა - ნა­ცა­რა მურ­ყნის ქერ­ქის ან ფოთ­ლის ნა­ხარ­ში (15 გრ ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). გა­მო­სავ­ლე­ბი სა­შუ­ა­ლე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ქათ­მის სიბ­რმა­ვე

ქათ­მის სიბ­რმა­ვე
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi qatmis sibrmaveქათ­მის სიბ­რმა­ვე - ჰე­მე­რა­ლო­პია - მხედ­ვე­ლო­ბის მოშ­ლა. გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა მხედ­ვე­ლო­ბის დაქ­ვე­ი­თე­ბით შე­ბინ­დე­ბი­სას და ღა­მე.

სამკურნალო რეცეპტები - ფაღარათი

ფაღარათი
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi fagaratiფა­ღა­რა­თი - ხში­რი თხე­ლი გა­ნა­ვა­ლი.

სამკურნალო რეცეპტები - უძი­ლო­ბა

უძი­ლო­ბა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi udziloba
უძი­ლო­ბა - ძი­ლის დარ­ღვე­ვა, ხა­სი­ათ­დე­ბა ღა­მით ძი­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბის შემ­ცი­რე­ბით, გვი­ან და­ძი­ნე­ბით, ად­რე გაღ­ვი­ძე­ბით, ძი­ლის მრა­ვალ­ჯე­რა­დი შეწ­ყვე­ტით.

სამკურნალო რეცეპტები - ტრა­ქო­მა

ტრა­ქო­მა
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi traqoma
ტრა­ქო­მა - თვა­ლე­ბის ქრო­ნი­კუ­ლი ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბა კო­ნი­უნ­ქტი­ვის გას­ქე­ლე­ბით და შემ­დგომ­ში ნა­წი­ბუ­რე­ბის გა­ჩე­ნით.

_ ყო­ველ­დღე ძი­ლის წინ პი­პე­ტით ჩი­აწ­ვე­თეთ ქაც­ვის ზე­თი.

სამკურნალო რეცეპტები - სიცხის დამწევი საშუალებები

სიცხის დამწევი საშუალებები
xalxuri medicinit mkuranobis metodebi receptebi sicxis damwevi sashualebebiსიცხის დამწევი საშუალებები - კვრინ­ჩხის ქერ­ქის ან ფეს­ვის ნა­ხარ­ში (5 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყა­ლი, ადუ­ღეთ 15 წთ). მი­ი­ღეთ ყლუ­პე­ბად შე­უზ­ღუ­და­ვი რა­ო­დე­ნო­ბით.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE