სამკურნალო რეცეპტები - თა­ვის ტკი­ვი­ლი

თა­ვის ტკი­ვი­ლი
tavis tkivili da misi mkurnaloba mcenareuli naxarshebitთა­ვის ტკი­ვი­ლი - სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი.

სამკურნალო რეცეპტები - ვულვიტი

ვულვიტი
vulviti qalis gareta sasqeso organoebis anteba da mkurnalobaვულ­ვი­ტი - ქა­ლის გა­რე­თა სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - დი­ა­თე­ზი

დი­ა­თე­ზი
diatezi da misi mkurnalobaდი­ა­თე­ზი - ორ­გა­ნიზ­მის ამა თუ იმ და­ა­ვა­დე­ბი­სად­მი მიდ­რე­კი­ლე­ბა, ხში­რად თან­და­ყო­ლი­ლი, რომ­ლის დრო­საც ორ­გა­ნიზ­მის ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა და ფუნ­ქცი­ე­ბი მო­დის ხან­გრძლივ არამ­დგრად წო­ნას­წო­რო­ბა­ში, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა თა­ვი­სე­ბუ­რი პა­თო­ლო­გი­უ­რი რე­აქ­ცი­ე­ბით და და­ა­ვა­დე­ბე­ბით.

სამკურნალო რეცეპტები - ენტეროკოლიტი

ენტეროკოლიტი
enterokoliti mkurnalobis metodebiენ­ტე­რო­კო­ლი­ტი - წვრი­ლი და მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის ან­თე­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - დის­პეფ­სია

დის­პეფ­სია
dispefsia mkurnalois metodebi
დის­პეფ­სია - საჭ­მლის მო­ნე­ლე­ბის სხვა­დას­ხვა წარ­მო­შო­ბის დარ­ღვე­ვა.

სამკურნალო რეცეპტები - გას­ტრო­ენ­ტე­რი­ტი

გას­ტრო­ენ­ტე­რი­ტი
gastroenteritis mkurnaloba xalxuri medicinitგას­ტრო­ენ­ტე­რი­ტი - კუ­ჭის და წვრი­ლი ნაწ­ლა­ვის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - გან­გრე­ნა

გან­გრე­ნა
gangrenaგან­გრე­ნა
- სხე­უ­ლის რო­მე­ლი­მე უბ­ნის ან ორ­გა­ნოს კვდო­მა (ნეკ­რო­ზი), და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ად­გი­ლის ახა­სი­ა­თებს ლურ­ჯი- მო­რუ­ხო ან შა­ვი შე­ფე­რი­ლო­ბა. ან­სხვა­ვე­ბენ მშრალ, სველ და გა­ზურ გან­გრე­ნას.

სამკურნალო რეცეპტები - ბრონ­ქუ­ლი ას­თმა

ბრონ­ქუ­ლი ას­თმა
bronquli astma xalxuri medicinit mkurnalobaბრონ­ქუ­ლი ას­თმა - ქო­ში­ნის და ხუთ­ვის პე­რი­ო­დუ­ლად გან­მე­ო­რე­ბა­დი შე­ტე­ვე­ბი, რო­მელ­ბიც გა­მოწ­ვე­უ­ლია წვრი­ლი ბრონ­ქე­ბის სპაზ­მით ან მა­თი ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის შე­შუ­პე­ბით.

სამკურნალო რეცეპტები - ბლე­ფა­რი­ტი

ბლე­ფა­რი­ტი
blefariti qututoebis antebis mkurnalobaბლე­ფა­რი­ტი - ქუ­თუ­თო­ე­ბის კი­დის ან­თე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - აქი­ლია

აქი­ლია
aqilia xalxuri medicinaაქი­ლია - მა­რილ­მჟა­ვას და ფერ­მენტ პეფ­სი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა კუ­ჭის წვენ­ში.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE