სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შენ ჩემთვის არც მეორე ხარ და არც პირველი შენ ჩემთვის ერთადერთი ხარ!.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE