სამკურნალო რეცეპტები - ბრონ­ქი­ტი

Bronqiti

(samkurnalo receptebi)

ბრონ­ქი­ტი
- ბრონ­ქე­ბის ან­თე­ბი­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი ძი­რი­თა­დად მი­სი ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის.

სამკურნალო რეცეპტები - ბა­დუ­რის ჩა­მოც­ლა

Baduris Chamocla

(samkurnalo receptebi)

ბა­დუ­რის ჩა­მოც­ლა - თვა­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა. პიგ­მენ­ტუ­რი ეპი­თე­ლი­უ­მი­დან ბა­დუ­რის გა­მოშ­რე­ვე­ბა.

სამკურნალო რეცეპტები - ატო­ნია

Atonia

(samkurnalo receptebi)
ატო­ნია
- ტო­ნუ­სის უკ­მა­რო­ბა

სამკურნალო რეცეპტები - ან­გი­ნა

Angina

(samkurnalo receptebi)
ან­გი­ნა - რბი­ლი სა­სის, ნა­ქის, მე­ზო­ფა­რინ­ქსი­სა და ძი­რი­თა­დად ნუ­შუ­რე­ბის არას­პე­ცი­ფი­კუ­რი ან­თე­ბა, მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი.

სამკურნალო რეცეპტები - ალერ­გია

Alergia

(samkurnalo receptebi)

ალერ­გია
- ორ­გა­ნიზ­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი მგრძნო­ბე­ლო­ბა ამა თუ იმ ნივ­თი­ე­რე­ბის, ე.წ. ალერ­გე­ნის, მი­მართ.

სამკურნალო რეცეპტები - ავიტამინოზი

Avitaminozi

(samkurnalo receptebi)
ავიტამინოზი - და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ვი­თარ­დე­ბა ხან­გრძლი­ვი, არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბის შე­დე­გად _ კვე­ბის რა­ცი­ონ­ში შე­სა­ბა­მი­სი ვი­ტა­მი­ნე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის დროს.

სამკურნალო რეცეპტები – აბსცესი

Abscesi

(samkurnalo receptebi)

აბსცესი - ჩირ­ქის შე­მო­ფარ­გლუ­ლი დაგ­რო­ვე­ბა ქსო­ვი­ლებ­ში ან ორ­გა­ნო­ებ­ში.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE