"ბედის ციფრი" - რა გე­ლით 2013 წელსიმი­სათ­ვის, რომ შე­იტყ­ოთ, რო­გო­რი იქ­ნე­ბა თქვენ­თვის 2013 წე­ლი, უნ­და გა­მოთ­ვა­ლოთ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" 2013 წლის­თვის. "ბე­დის ციფ­რის" გა­მო­სათ­ვლე­ლად კი თქვენს პი­რად ნუ­მე­რო­ლო­გი­ურ ციფრს უნ­და და­უ­მა­ტოთ 2013 წლის ციფ­რი.

მა­გა­ლი­თად, ადა­მი­ა­ნი და­ი­ბა­და 1982 წლის 16 ივ­ლისს. ჯერ გა­მოვ­თვა­ლოთ მი­სი "პი­რა­დი ციფ­რი": 16 (რიცხ­ვი) + 07 (თვე) + 1982 (წელი) = 1 + 6 + 0 + 7 + 1 + 9 + 8 + 2 = 34. მი­ღე­ბუ­ლი რიცხ­ვი და­ვიყ­ვა­ნოთ ერ­თნიშ­ნა ციფ­რამ­დე. ამი­სათ­ვის მი­ღე­ბულ რიცხ­ვში შე­მა­ვა­ლი ციფ­რე­ბი უნ­და შევ­კრი­ბოთ: 34 = 3 + 4 = 7.

გა­მო­დის, რომ 1982 წლის 16 ივ­ლისს და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნის "პი­რა­დი ციფ­რი" არის 7. 2013 წლის ნუ­მე­რო­ლო­გი­უ­რი ციფ­რი არის 6, ანუ: 2013 = 2 + 0 +1 + 3 = 6. ამ ადა­მი­ა­ნის 2013 წლის "ბე­დის ციფ­რი" რომ გა­მოვ­თვა­ლოთ, მის "პი­რად ციფრს" (7) უნ­და და­ვუ­მა­ტოთ 2013 წლის ციფ­რი (6): 7 + 6 = 13 = 1 + 3 = 4.

ამ ადა­მი­ა­ნის­თვის 2013 წლის "ბე­დის ციფ­რი" ყო­ფი­ლა 4.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 1

2013 წე­ლი ჩა­ივ­ლის დე­ვი­ზით: "მი­ი­ღე ცხოვ­რე­ბი­სა­გან ყვე­ლა­ფე­რი!" უყოყ­მა­ნოდ და­ი­სა­ხეთ მიზ­ნე­ბი, რად­გან თით­ქმის ყვე­ლა წა­მოწყ­ე­ბა სა­სი­კე­თოდ დას­რულ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ შემ­თხვე­ვა­ში გა­გი­მარ­თლებთ, თუ შეძ­ლებთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის და­კის­რე­ბას; ხო­ლო თუ საქ­მის "სხვი­სი ხე­ლით" გა­კე­თე­ბას ამ­ჯო­ბი­ნებთ, მა­შინ აუ­ცი­ლებ­ლად გა­და­ხე­დეთ თქვენს ცხოვ­რე­ბას, 2013 წელს ფორ­ტუ­ნამ ზურ­გი რომ არ შე­გაქ­ცი­ოთ.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 2

2013 წელს ბე­ჯი­თი შრო­მის­თვის და­ჯილ­დოვ­დე­ბით. ამი­ტომ ნუ მო­დუნ­დე­ბით, რად­გა­ნაც ამ წლის წარ­მა­ტე­ბის ფორ­მუ­ლა აქ­ტი­უ­რო­ბა და და­უ­ღა­ლა­ვი შრო­მა­ა. სი­ზარ­მა­ცემ კი შე­საძ­ლოა ბევ­რი შან­სი და­გა­კარ­გვი­ნოთ. თუ და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლი არ ხართ, ეს საკ­მა­ოდ კარ­გი პე­რი­ო­დია მყა­რი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ოჯა­ხის შექ­მნის­თვის. თუ და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლი ხართ, წლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში შე­საძ­ლოა თქვენს ოჯახს ახა­ლი წევ­რი შე­ე­მა­ტოს.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 3

თქვენ­თვის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი სა­კუ­თა­რი თა­ვი უნ­და იყოს. ნუ გან­მარ­ტოვ­დე­ბით. იყა­ვით კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი და იფიქ­რეთ ახა­ლი მე­გობ­რე­ბის შე­ძე­ნა­ზე, რომ­ლე­ბიც არა მარ­ტო სუ­ლი­ერ სიმ­შვი­დეს მო­გა­პო­ვე­ბი­ნე­ბენ, არა­მედ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რა­დაც და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. კარ­გი წე­ლია ახა­ლი იდე­ე­ბი­სა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 4

თქვენ­თვის ძნე­ლად პროგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი წე­ლი იქ­ნე­ბა. სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურ­პრი­ზებს წვრილ­-წვრი­ლი წი­ნა­ღო­ბე­ბი შე­ე­ნაც­ვლე­ბა, თუმ­ცა ნუ შეშ­ფოთ­დე­ბით, რად­გან და­დე­ბი­თი მოვ­ლე­ნე­ბი გა­ცი­ლე­ბით მე­ტი იქ­ნე­ბა, ვიდ­რე უარ­ყო­ფი­თი. მთა­ვა­რი­ა, მი­ზან­სწრა­ფუ­ლად და შე­უ­პოვ­რად იმოქ­მე­დოთ. თუ წლის და­საწყ­ის­ში­ვე გა­მო­ავ­ლენთ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლო­ბას, 2013 წელს მოვ­ლე­ნე­ბი სტა­ბი­ლუ­რად და ჰარ­მო­ნი­უ­ლად გან­ვი­თარ­დე­ბა.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 5

სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბის, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის, სი­ურ­პრი­ზე­ბი­სა და ნა­ყო­ფი­ე­რი იდე­ე­ბის წე­ლი­წა­დი­ა. თუ სრუ­ლად გა­მო­ავ­ლენთ შე­მოქ­მე­დე­ბით პო­ტენ­ცი­ალს, შე­საძ­ლოა და­წი­ნა­ურ­დეთ კი­დეც, რა­საც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბაც მოჰ­ყვე­ბა. წარ­მა­ტე­ბას სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­რო­შიც მი­აღ­წევთ. მთა­ვა­რი­ა, არ გა­და­ი­ღა­ლოთ და დას­ვე­ნე­ბის­თვის დრო და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი რე­სურ­სი არ და­ი­შუ­როთ.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 6

2013 წე­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვან ცვლი­ლე­ბებს არ გპირ­დე­ბათ. იგი სტა­ბი­ლუ­რი და მშვი­დი იქ­ნე­ბა. კარ­გი პე­რი­ო­დია უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის სა­კითხ­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. გა­­ნაახ­ლეთ ავე­ჯი და გარ­დე­რო­ბი. შე­გიძ­ლი­ათ ვარ­ცხნი­ლო­ბაც შე­იც­ვა­ლოთ. სი­ახ­ლე­ე­ბი თქვენს გან­წყო­ბა­ზე და­დე­ბი­თად იმოქ­მე­დებს. თქვე­ნი უპირ­ვე­ლე­სი საზ­რუ­ნა­ვი კი მიღ­წე­უ­ლი შე­დე­გე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა უნ­და იყოს.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 7

შე­სა­ნიშ­ნა­ვი პე­რი­ო­დია დას­ვე­ნე­ბის­თვის, გან­ტვირ­თვის­თვის. ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის წა­მოწყ­ე­ბის ნაც­ვლად, უმ­ჯო­ბე­სი­ა, ად­რე დაწყ­ე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის დას­რუ­ლე­ბა­ზე იზ­რუ­ნოთ. ეს შე­ე­ხე­ბა პი­რად ცხოვ­რე­ბა­საც: მი­ე­ცით სა­კუ­თარ თავს და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს შან­სი, გა­ნა­ახ­ლოთ ძვე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა და მას­ში ახა­ლი, სა­ინ­ტე­რე­სო შტრი­ხე­ბი შე­ი­ტა­ნოთ.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის ციფ­რი" არის 8

ეს წე­ლი სა­სი­კე­თო იქ­ნე­ბა, რად­გან თქვე­ნი ბევ­რი გეგ­მა შე­დეგს მო­ი­ტანს, ოღონდ სა­ჭი­როა მე­ტი პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბის გა­მოვ­ლე­ნა. ყუ­რადღ­ე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ წვრილ­მა­ნებ­საც. და­უ­ღა­ლა­ვი შრო­მით ბევ­რი რთუ­ლი სა­კითხ­ის მოგ­ვა­რე­ბას შეძ­ლებთ და წლის ბო­ლოს ფი­ნან­სუ­რი შე­მო­სავ­ლე­ბიც მო­ი­მა­ტებს. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში კი და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმის­გან თა­ვი შე­ი­კა­ვეთ.

თუ თქვე­ნი "ბე­დის რიცხ­ვი" არის 9

გა­ა­ა­ნა­ლი­ზეთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა და თუ უკ­მა­ყო­ფი­ლო ხართ, მი­სი შეც­ვლის­თვის იზ­რუ­ნეთ. 2013 წელს სა­ჭი­რო იქ­ნე­ბა გა­ბე­დუ­ლი და აქ­ტი­უ­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბი, რად­გან ლო­დი­ნის რე­ჟიმ­ში ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევთ. სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია სა­კუ­თა­რი თა­ვის ტრან­სფორ­მა­ცი­ის­თვის, გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის, მავ­ნე თვი­სე­ბე­ბის აღ­მოფ­ხვრი­სა და ახა­ლი, და­დე­ბი­თი უნა­რე­ბის შე­ძე­ნის­თვის. ირ­წმუ­ნეთ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის და იმ საქ­მის, რა­საც აკე­თებთ.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.