ინტიმური ურთიერთობაინტიმური ურთიერთობა ინტერპერსონალური ურთიერთობის სახეა, რომელიც ხასიათდება ფიზიკური ან ემოციური განსაკუთრებული სიახლოვით. ფიზიკური ინტიმურობა, ზოგჯერ გაიგივებულია სექსუალურ აქტივობასთან, თუმცა აუცილებელი არ არის სექსუალური აქტივობით გამოიხატოს. ფიზიკური ინტიმურობა, ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც სექსუალური ურთიერთობები.

ინტიმური ურთიერთობები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ადამიანურ ურთიერთობებში და ადამიანის ცხოვრებაში, ვინაიდან, მას აქვს უნივერსალური მახასიათებლები: ეკუთვნოდეს ვინმეს, ან უყვარდეს ვინმეს. ინტიმური ურთიერთობა ყალიბდება სწორედ ამ მახასიათებლების ფარგლებში. ინტიმური ურთიერთობები ყალიბდება მეუღლეებს შორის, ახლო მეგობრებში, ოჯახის წევრებს შორის და გამოიხატება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც უყვართ, მოსწონთ, ვისთანაც აქვთ სექსუალური ურთიერთობა, ვისგანაც იღებენ ემოციურ და პერსონალურ დახმარებას. ინტიმური ურთიერთობების შედეგად ყალიბდება ადამიანებს შორის მიჯაჭვულობის გრძნობა და ის ავსებს ადამიანის უნივერსალურ საჭიროებებს ეკუთვნოდეს ვინმეს, ან სჭირდებოდეს ვინმეს.

ინტიმურობა ზოგადად გულისხმობს ადამიანებს შორის ახლო ურთიერთობას. ძლიერ ინტერპერსონალურ კავშირს და მიკუთვნებადობას.

ადამიანებს შორის ჭეშმარიტ ინტიმურობას აქვს თავისი მახასიათებლები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნამდვილი ინტიმურური ურთიერთობა:

დიალოგი -წერილობითი ან მეტყველებითი საუბარი ორ ან მეტ ადამიანს შორის.

გამჭვირვალობა ქცევაში- ტრანსფარენტულობა - ღია და ურთიერთდამოკიდებული ქმედებები, რომლის დროსაც ადამიანები არიან ურთიერთობის დროს გახსნილები, გულახდილები და ურთიერთვალდებულები.

თავდაბლობა და დამორჩილება – ეს შეიძლება იყოს ნაწილობრივი , თუმცა ძლიერი ინტიმური ურთიერთობის დროს მაინც არსებობს. ამ მდგომარეობებში მოიაზრება ის შემთხვევებში, როცა შეუძლია ადამიანს მეორე ადამიანთან იყოს გულწრფელი, აღიაროს საკუთარი ცუდი საქციელი, მოისმინოს მისგან კრიტიკა, მიიღოს უარყფითი შეფასება და ეს ყველაფერი გააკეთოს ნებაყოფლობით.

თანაზიარობა (რეციპროკულობა) – ამ მდგომარეობაშ მოიაზრება ორმხრივი ურთიერთობები, პასუხისმგებლობები, სიახლოვე. მაგ. თუ ერთი ადამიანი გულწრფელია, მეორის მიმართ ურთიერთობა მაშინაა რეციპროკული, თუ მეორე ადამიანიც გულწრფელია პირველის მიმართ.
თავად სიტყვა ინტიმურობა, როგორც ზმმნა ნიშნავს შეცნობის, გაცნობის პროცესს. ხოლო სიტყვა ინტიმურობა, როგორც არსებითი სახელი ნიშნავს სიახლოვეს. ანუ მდგომარეობას, როცა ადამიანს აკავშირებს ვინმესთან ახლო ურთიერთობა, ფიზიკური ან ემოციური.

ზოგადად ინტიმურობა იყყოფა ორ ნაწილად: ემოციური ინტიმურობა და ფიზიკური ინტიმურობა. ემოციური ინტიმურობა შეიძლება არსებობდეს ფიზიკური სიახლოვის გარეშე და პირიქით. ემოციური ინტიმურობა შეიძლება განვითარდეს ფიზიკური ინტიმურობის შემდგომ, პირიქით შედარებით იშვიათია. თუ ინტიმურობას განვიხილავთ ბიოქიმიური კუთხით, ორივე შემთხვევაში ინტიმურობის სტიმულატორია ფიზიკური მომხიბვლელობა , სექსუალური მოხიბვლა (უმეტეს შემთხვევაში ეს ორი მდგომარეობა თანდართულია). თუ ინტიმურობას სოციალურ ჭრილში განვიხილავთ, მისი სტიმულატორია: ფიზიკური სიახლოვე(მაგ. ადამიანები ხშირად ხვდებიან ერთმანეთს, ერთად მუშაობენ და ა.შ.) , მის შედეგად საუბარი და ამის შემდეგ გარკვეული დროის გასვლით ყალიბდება ინტიმურობა.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.