ლოცვა ძილის წინ, როდესაც ოჯახი უფალს მადლობას სწირავსმორწმუნე ძილის წინ ხატებთან ანთებს სანთელს და მხურვალე ლოცვით იხდის სამადლობელს. რჩევა-დარიგებას გვაძლევს მეტეხის ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი აკაკი (მელიქიძე) და რუსთავის სიონის დეკანოზი ელგუჯა (ბაბუნაძე).

სამადლობელი

ლოცვა საუბარია, რომელიც ადამიანს ღმერთთან აკავშირებს. ამ დროს საჭიროა, თითოეული სიტყვა გულიდან მოდიოდეს და შეგნებული იყოს, რადგან ზერელედ ნათქვამი ლოცვა ცოდვაა.

დილით მორწმუნე სახლის სალოცავ კუთხეში დგება და მხურვალე ლოცვებით უფალს ნაყოფიერი დღის დასაწყისს შესთხოვს. ის საღამოს კვლავ უბრუნდება თავის სამლოცველოს და მადლობას სწირავს, რომ მშვიდობით დასრულდა დღე.

თუ რაიმე განსაცდელი ან გასაჭირი შეხვდა, მისთვისაც მადლობას სწირავს ღმერთს, რადგან სწორედ მან მისცა ძალა და დააძლევინა დაბრკოლებები.

არ არსებობს განსაცდელი, რომელიც კაცს ეწვევა და მის ძალებს გადააჭარბებს. უფალმა იცის, ვის რა შეუძლია და ამის მიხედვით ხდება მასზე დაშვება, რადგან უფრო გაძლიერდეს მისი რწმენა.

ლოცვა ოჯახში

ქრისტიანულ ოჯახში ძილის წინ ყველა ერთად იკრიბება და ლოცვით უფალს ავედრებენ ერთმანეთს.

ეს საქციელი მათ სიყვარულს უნერგავს, აჩვევს ზრუნვას და აძლიერებს.

როდესაც ოჯახის უფროსი თავის მეუღლესა და შვილებს ტრადიციად და ჩვევად ჩაუნერგავს ერთობლივ ლოცვას, ეს ძლიერი, ურყევი ოჯახის საფუძველი ხდება.

ძლიერი ოჯახი, რწმენა და სიყვარული კი უფლისაკენ მიმავალი გზაა, რომელიც გადაარჩენს სამყაროს.

ლოცვა ძილის წინ

სავედრებელი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიმართ

ყოველსა ნათესავისა კაცთასა სასოებაო და სიტკბოებაო, სამკაულო, ყოველთა არსთა შექმნილთა უბრწყინვალესო ნათელო, ყოვლადწმიდაო ღვთისმშობელო ქალწულო,
რომელმან პირველ ჟამთა გამომხსნელი იგი ნათელი, აღსასრულსა ჟამთასა ხორცითა გვიშევ ჩვენ, და ბნელისა იგი მაოტებელი ცისკარი, მზისა მის სიმართლისა დასვლასა მზისასა,
ვითარცა ელვა აღმოგვიბრწყინვე, მოგვიხსენენ ჩვენცა, რომელნი ესე მოსრულ ვართ თაყვანისცემად სიწმიდისა შენისა და წადიერად და სურვილით ვხადით სახელსა შენსა წმიდასა,
წარსრული ამის დღისა მტერისა მიერნი წყლულებანი სულთა ჩვენთანი განაქარვენ, რამეთუ შენ გესავთ, მოიხილე ჩვენზედა, ტკბილითა მაგით მეოხებითა შენითა უბიწოო,
წყალობის მომრთმელ გვექმენ ჩვენ ძისაგან შენისა, რათა სიბნელესა ამას წინა მდებარესა ღამისასა შენ მიერ ყოველთაგან საფრთხეთა და დაბრკოლებათა ეშმაკისათა უვნებელად თანა წარვჰდეთ, და კვალად ცისკრისა გალობისა, ურცხვენელითა და მხიარულითა პირითა აღვიმსთოთ, დიდების მეტყველებად და მადლობისა შეწირვად ძისა და ღვთისა შენისა,
უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესა, რომელისა არს დიდება, უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

www.funtime.ge
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.